Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Systémy separovania odpadov v Združení

Lokálny systém

Zber odpadov začína priamo u občanov v domácnostiach.

Separuje sa:

  • Papier + Kovové obaly (spolu s papierom aj tetrapak – obaly z nápojov)
  • Plast
  • Biologicky rozložiteľný odpad
  • Zvyškový komunálny odpad

 

 

 

Prinášací systém

Vývoz bude realizovaný zo zberných stanovíšť určených príslušnou obcou.

Separuje sa:

  • Sklo
  • Veľkorozmerný bioodpad zo záhrad a z vegetačných úprav
  • Kov
  • Stavebný odpad
  • Veľko rozmerný odpad

 

 

 

Zmysel separovania odpadu

Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Inak povedané, separovaný zber znamená, že nepotrebnú, vyhodenú vec nepovažujeme za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú je možné recyklovať – znovu použiť.

Každý človek denne vyprodukuje isté množstvo odpadu. Sami to vieme podľa vlastných nádob na smeti, ktorých obsah je pravidelne odvážaný a zdanlivo sa nás viac netýka. Je to však ohromné množstvo odpadu. V prípade, že sú uvedené odpady vhadzované do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad, budú spoločne s ním v ďalšom procese nakladania zneškodnené (skládkovaním, spaľovaním).

Väčšinu z uvedených odpadov však už dnes vieme znovu využiť v procese výroby ako tzv. druhotnú surovinu. Odpad vieme materiálovo zhodnotiť – recyklovať. V procese recyklácie vznikajú z pôvodných odpadov nové veci.